สำหรับนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring Semester 2021


ประกาศ ณ วันที่ 22/10/2020 -- 09:33 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring Semester 2021

จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา - 1 ปี

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจ ส่งเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร.053943502 ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
รูปเพิ่มเติม