สำหรับนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยน EPOK, Okayama University ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น


ประกาศ ณ วันที่ 21/10/2020 -- 15:27 น.

โครงการแลกเปลี่ยน EPOK, Okayama University ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา - 1 ปี

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ส่งเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร.053943502 ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
รูปเพิ่มเติม