กิจกรรม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศ ณ วันที่ 14/10/2020 -- 11:31 น.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 จำนวน 19 คน

เข้าศึกษาดูงาน ณ ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของผาช่อ ในกระบวนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุรักษ์ สายแก้ว เป็นวิทยากรบรรยาย
รูปเพิ่มเติม