กิจกรรม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดฝึกการเก็บและสำรวจข้อมูลภาคสนามด้วยภาพดาวเทียม


ประกาศ ณ วันที่ 14/10/2020 -- 11:04 น.

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร และ อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณ ได้นำนักศึกษาในกระบวนวิชา 154375: รีโมทเซนซิง จำนวน 53 คน ไปฝึกการเก็บและสำรวจข้อมูลภาคสนามด้วยภาพดาวเทียม ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม