กิจกรรม

อบรมเยาวชนให้เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิ์ และผู้นำชุมชนแกนนำเพื่อทำแผนการแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง


ประกาศ ณ วันที่ 12/10/2020 -- 09:36 น.

ศูนย์ชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายสิทธิที่ดิน และหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธ์สัมพันธ์กับการพัฒนา ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์

จัดการอบรมเยาวชนให้เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิ์ และผู้นำชุมชนแกนนำเพื่อทำแผนการแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การอบรมเยาวชนให้เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ

2) การอบรมผู้นำชุมชนแกนนำเพื่อทำแผนการแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนรวม (ห้องประชุมกระจก 4107)
รูปเพิ่มเติม