ประชาสัมพันธ์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน


ประกาศ ณ วันที่ 06/10/2020 -- 10:25 น.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต โปรดเข้าไปตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ให้ตรงตามเงื่อนไขของการประกอบวิชาชิพของบัณฑิต ตลอดจนเพื่อนำไปต่อยอดการประเมินผลจากผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

โดยสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามโดยวิธีสแกน QR code หรือ คลิก Link ด้านล่างนี้
บัณฑิต: https://forms.gle/t9Dna2YU89JjUYS39
ผู้ปกครองบัณฑิต: https://forms.gle/seQR7beELAjjkmbt9
ผู้ใช้บัณฑิต: https://forms.gle/xSe7Pdp33tFtoRXP9
รูปเพิ่มเติม