ประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ของภาควิชาภูมิศาสตร์


ประกาศ ณ วันที่ 06/10/2020 -- 10:19 น.

คณะสังคมศาสต์ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ของภาควิชาภูมิศาสตร์
อาจารย์ ดร. วรดร ไผ่เรือง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Environmental Science and Engineering จาก School of Environmental Design, Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ชีวภาพ นิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะด้าน biomass burning และ PM 0.1
รูปเพิ่มเติม