ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26


ประกาศ ณ วันที่ 05/10/2020 -- 13:31 น.

คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26

ในระหว่างวันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2563

ณ สถาบันพิโมกข์ จังหวัดเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท/คน

ดาวน์โหลดรายละเอียด : https://bit.ly2n9wbCg- 20201005-133135-1872.pdf
รูปเพิ่มเติม