กิจกรรม

เสวนาเรื่อง "สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้รัฐธรรมนูญ"


ประกาศ ณ วันที่ 05/10/2020 -- 13:05 น.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาชาติพันธ์ุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคประชาชน จัดเสวนาเรื่อง "สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้รัฐธรรมนูญ" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญาที่ดินบนพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2563- วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00- 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม