กิจกรรม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำนักศึกษาศึกษาภาคสนามและฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ลักษณะภูมิประเทศของถ้ำเมืองออน"


ประกาศ ณ วันที่ 02/10/2020 -- 16:40 น.

ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำนักศึกษา กระบวนวิชา 154151 ภูมิศาสตร์กายภาพ ตอนที่ 001 จำนวน 55 คน

ศึกษาภาคสนามและฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ลักษณะภูมิประเทศของถ้ำเมืองออน"

วันที่ 18 ตุลาคม 2563

ณ เมืองออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ผู้ควบคุม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน
รูปเพิ่มเติม