ประชาสัมพันธ์,สำหรับนักศึกษา

ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)


ประกาศ ณ วันที่ 30/09/2020 -- 15:01 น.

ประกาศคณะสังคมศาสตร์

เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)

บัดนี้ คณะสังคมศาสตร์ได้พิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารที่แสดงเลขที่บัญชีเพื่อทำหลักฐานการรับทุนการศึกษาที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์
รูปเพิ่มเติม