ประชาสัมพันธ์,สำหรับนักศึกษา

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)


ประกาศ ณ วันที่ 29/09/2020 -- 10:51 น.

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)

บัดนี้ คณะสังคมศาสตร์ได้พิจารณาดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) เรียบร้อยแล้ว โดยขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและทำหลักฐานการรับทุนการศึกษาที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์












รูปเพิ่มเติม