ประชาสัมพันธ์

นางสาวสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ ดุษฏีบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับรางวัลประเภทดีเด่น ด้านความเท่าเทียมระเหว่างเพศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ประกาศ ณ วันที่ 29/09/2020 -- 10:48 น.

นางสาวสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ รหัสนักศึกษา 560451004 ดุษฏีบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับการคัดเลือกผลงานทางวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในระดับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอก และระดับงานวิจัยผลการประกวดในปีนี้มีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ประเภทดีเด่น ด้านความเท่าเทียมระเหว่างเพศ

ในหัวข้อ "ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2563

ณ ห้องปริ้นบอลรูม 2-3 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

Cr : https://www.facebook.com/soanthrocmu , https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34805
รูปเพิ่มเติม