ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ” )


ประกาศ ณ วันที่ 29/09/2020 -- 10:01 น.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ”

ช่องทาง : Facebook Youtube

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้- 20200929-100124-DataGovernance.pdf
รูปเพิ่มเติม