สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน [KIT] Exchange Program for the Spring Semester 2021 ณ Kumoh National Institute of Technology(KIT) สาธารณรัฐเกาหลี


ประกาศ ณ วันที่ 28/09/2020 -- 11:13 น.

โครงการแลกเปลี่ยน [KIT] Exchange Program for the Spring Semester 2021 ณ Kumoh National Institute of Technology(KIT) สาธารณรัฐเกาหลี

สำหรับ : นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท Spring Semester 2021

ระยะเวลา : เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2564

เงื่อนไข : ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีความสามารถในการสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษหรือเกาหลี โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://eng.kumoh.ac.kr/eng/index.do

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563
รูปเพิ่มเติม