สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Spring 2021 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น


ประกาศ ณ วันที่ 28/09/2020 -- 11:08 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Spring 2021 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข : สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://qrgo.page.link/FjfwE

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2563
รูปเพิ่มเติม