สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน National Chung Hsing University Spring 2021


ประกาศ ณ วันที่ 28/09/2020 -- 11:04 น.

โครงการแลกเปลี่ยน National Chung Hsing University Spring 2021

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

สำหรับ : นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา

เงื่อนไข : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความสามารถทางภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://qrgo.page.link/fhvpJ

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2563
รูปเพิ่มเติม