สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021, Chonnam National University ณ Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี


ประกาศ ณ วันที่ 24/09/2020 -- 16:40 น.

ครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา Spring 2021 ณ Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี

ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2564

เงื่อนไข : นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 นักศึกษายังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัววันละประมาณ 100,000 วอนต่อวัน เป็นระยะเวลา 14 วัน อนึ่ง

หมายเหตุ : เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563- 20200924-164031-spring2021.pdf
รูปเพิ่มเติม