สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2021


ประกาศ ณ วันที่ 24/09/2020 -- 16:30 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2021

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติ : นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไข : ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้โครงการแลกเปลี่ยนอาจมีความจำเป็นต้องถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์แทน หากสถานการณ์โควิดยังไม่ปลอดภัยส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
รูปเพิ่มเติม