สำหรับนักศึกษา

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จากเงินบริจาค


ประกาศ ณ วันที่ 14/09/2020 -- 15:27 น.

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จากเงินบริจาค- 20200914-152729-เงินบริจาคนักศึกษาเก่า.pdf
รูปเพิ่มเติม