กิจกรรม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำนักศึกษา ศึกษาภาคสนามและฟังบรรยาย ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศ ณ วันที่ 01/09/2020 -- 15:50 น.

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง นำนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา กระบวนวิชา 154141 ภูมิศาสตร์มนุษย์ ตอน 001 จำนวน 77คน ศึกษาภาคสนามและฟังบรรยาย หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ” ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ น. ในวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม