กิจกรรม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศ ณ วันที่ 26/08/2020 -- 15:50 น.

คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องเรียน SB 4105 ชั้น 1 อาคาร 4
รูปเพิ่มเติม