ข่าวผู้บริหาร

ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563


ประกาศ ณ วันที่ 26/08/2020 -- 14:46 น.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ ห้อง ECB3203 อาคารศูนย์ความเปิ็นเลิศเศรษฐศาสตร์ : ชูชาติ เพ็ชรอำไพ
รูปเพิ่มเติม