ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับผู้บริหารจาก Institute of International Education (IIE)


ประกาศ ณ วันที่ 26/08/2020 -- 13:10 น.

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Dr. Jonathan Lembright, Regional Director for Southeast Asia, Institute of International Education (IIE) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในโครงการส่งนักศึกษามาเรียนที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ (CCARC) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
รูปเพิ่มเติม