กิจกรรม

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนาจัดโครงการค่ายอาสาสังคมศาสตร์พัฒนาชุมชน


ประกาศ ณ วันที่ 21/08/2020 -- 16:33 น.

โครงการค่ายอาสาสังคมศาสตร์พัฒนาชุมชน ประกอบการเรียนการสอนวิชา กระบวนวิชา 170109 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 เป็นโครงการที่จะไปจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆในโรงเรียนแห่งความหวัง โดยมุ่งพัฒนาให้เด็กๆมีความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถช่วยเหลือตัวเอง ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านแห่งความหวัง (House of Hope) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ 11 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
แรฟ
รูปเพิ่มเติม