กิจกรรม

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา จัดโครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน


ประกาศ ณ วันที่ 21/08/2020 -- 16:16 น.

โครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ประกอบการเรียนการสอนวิชา กระบวนวิชา 170109 ตอน 701 (การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 บุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่สังคม) วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม