กิจกรรม

ขอเชิญร่วมเสวนา "ปัญหาและความท้าทายของจริยธรรมในการวิจัยสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์"


ประกาศ ณ วันที่ 21/08/2020 -- 10:00 น.

ขอเชิญร่วมเสวนา
"ปัญหาและความท้าทายของจริยธรรมในการวิจัยสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์"
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น.
ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย:
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ (นานาชาติ)
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ดำเนินรายการโดย: รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
Facebook Live: โครงการบัณฑิตศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม