กิจกรรม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนาภาควิชาภูมิศาสตร์


ประกาศ ณ วันที่ 19/08/2020 -- 15:12 น.

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อสรุป ทบทวน และประเมิน การดำเนินงานด้านการเรียน การสอน ในแต่ละหลักสูตรของภาควิชาภูมิศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน และสร้างมาตรฐานการสอนด้านภูมิศาสตร์ สำหรับปีการศึกษา 2563 ตลอดจนเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาภาควิชาภูมิศาสตร์ในอนาคต

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา : คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 คน

วัน เวลา : 28-30 สิงหาคม 2563

สถานที่ : เชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา 175 หมู่ 5 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงให
รูปเพิ่มเติม