สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kansai University


ประกาศ ณ วันที่ 17/08/2020 -- 16:00 น.

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบออนไลน์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1.Winter School ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

2.Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) ช่วงที่1 (เรียนออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงที่ 2 (เข้าร่วม ณ ประเทศญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่าย รายวิชาที่เปิดสอน เอกสารการสมัคร ฯลฯ ได้ที่ https://qrgo.page.link/zEwL2
รูปเพิ่มเติม