สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2021 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น


ประกาศ ณ วันที่ 14/08/2020 -- 14:29 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2021 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข : นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา) และบัณฑิตศึกษา (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือน) เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา หรือ 1ปีการศึกษา

โครงการที่เปิดรับ : FrontierLab iExPO และ OUSSEP

เงื่อนไข : ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่า อาหาร ฯลฯ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครขอรับทุน JASSO หรือ OU โดยจะได้รับทุนเมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติมและรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง : https://qrgo.page.link/GdQ5Z

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562
รูปเพิ่มเติม