สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

DUO-Thailand Fellowship Programme


ประกาศ ณ วันที่ 11/08/2020 -- 13:24 น.

โครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาคู่ภาคีจากประเทศสมาชิก ASEM ในทวีปยุโรป (Partner Institution)

เงื่อนไข : สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเตอม : www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements” โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจิตรี คล้ำพงษ์ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0-2610-5424

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร.053943502 ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562- 20200811-132426-8683035f-2399-4413-a69c-0c08c69d9d3e.pdf
รูปเพิ่มเติม