ประชาสัมพันธ์,กิจกรรม

โครงการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563


ประกาศ ณ วันที่ 04/08/2020 -- 09:32 น.

สำหรับ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

โครงการอบรม : จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563

มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการทำวิจัยเพื่อการทำปริญญานิพนธ์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์

วัน เวลา : วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์
รูปเพิ่มเติม