ประชาสัมพันธ์,สำหรับนักศึกษา

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป) (รอบที่ 2)


ประกาศ ณ วันที่ 03/08/2020 -- 16:22 น.

เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับจากสถานการณ์ COVID-19 คณะสังคมศาสตร์ได้จัดสรรทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) สำหรับภาคการศึกษา 1/2563 จำนวนทุนละ 2,000 บาท

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป) (รอบที่ 2) ขอให้เข้าไปยืนยันการขอใช้สิทธิ์รับทุนผ่านทาง MS Forms โดย login ด้วย e-mail CMU ได้ที่ https://cmu.to/5PRCy

หมายเหตุ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีรายชื่อที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึงสามารถยืนยันสิทธิ์ขอรับการช่วยเหลือได้

หมดเขตการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นี้
รูปเพิ่มเติม