ประชาสัมพันธ์

เวทีสาธารณะ “คุณค่าแรงงานข้ามชาติและสุขภาวะของคนไทย” (Values of migrants and the well-being of Thai citizens)


ประกาศ ณ วันที่ 31/07/2020 -- 14:31 น.

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กร Diakonia Thailand, มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก, เครือข่ายสถานะบุคคล 32 องค์กร, มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล, มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานชาติพันธุ์, มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาและบริการ, มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทย, เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จัดเวทีสาธารณะเรื่อง “คุณค่าแรงงานข้ามชาติและสุขภาวะของคนไทย” (Values of migrants and the well-being of Thai citizens) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประเทศไทยมีการกำหนดนโยบายปิดด่านพรมแดน ระงับการเข้าออกประเทศไทย หน่วยงานราชการไทยที่ให้บริการในการจัดการเอกสารอนุญาตการทำงานของแรงงานข้ามชาติหยุดชั่วคราว และผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงสามารถทำงานไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการตรวจสอบปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

อีก 9 วัน จะสิ้นสุดระยะผ่อนผันที่กำหนดไว้ แต่รัฐบาลยังไม่มีท่าทีว่าจะจัดการอย่างไร จะแก้ไขปัญหาด้านสถานะทางกฎหมายให้แรงงานหรือไม่ หรือจะเปิดประเทศหรือเปล่า ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ จึงมีการจัดเวทีสาธารณะนี้ขึ้นมาเพื่อกลับมาทบทวนคุณค่าแรงงานข้ามชาติในฐานะกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ปัญหาและข้อจำกัดด้านกฎหมายที่กระทบชีวิตและการทำงานของแรงงานข้ามชาติ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดกฎหมายที่ “คุ้มครอง” มากกว่า “ควบคุม”

ในตอนท้ายของเวทีสาธารณะนี้ แรงงานข้ามชาติได้ยื่นข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการด้านแรงงานข้ามชาติในภาวะวิกฤตโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง ตรวจคนเข้าเมือง และเลขานุการคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฏร
สนใจรายละเอียดเวทีเพิ่มเติม สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/cesdcmu.2009
รูปเพิ่มเติม