ประชาสัมพันธ์

รับบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร "สังคมศาสตร์" ปีที่ 32 ฉบับที่2/2563


ประกาศ ณ วันที่ 29/07/2020 -- 14:26 น.

กองบรรณาธิการวารสาร "สังคมศาสตร์"

ผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมรับการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ลงในวารสาร “สังคมศาสตร์” ปีที่ 32 ฉบับที่ 2/2563

โดยฉบับนี้ทางวารสารรับบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “Posthuman”

ผู้สนใจส่งบทความ : ผ่านระบบ ThaiJO

link : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jss/about/submissions
รูปเพิ่มเติม