กิจกรรม,ข่าวผู้บริหาร

พิธีไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศ ณ วันที่ 23/07/2020 -- 14:14 น.

สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ตลอดจนผู้แทนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รูปเพิ่มเติม