ประชาสัมพันธ์

รับมอบ อุปกรณ์สำรวจ GPS จาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)


ประกาศ ณ วันที่ 16/07/2020 -- 13:02 น.

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ พร้อมด้วยูอาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี และนักศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ รับมอบ อุปกรณ์สำรวจ GPS จาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของภาควิชาภูมิศาสตร์ต่อไป
รูปเพิ่มเติม