ประชาสัมพันธ์

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศ ณ วันที่ 14/07/2020 -- 18:47 น.

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ของคณะสังคมศาสตร์ (รหัส 63) และลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2563
2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับการศึกษา และมีความประพฤติดี
3. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไขระบุว่าไม่ให้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น
4. ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาร้ายแรง

การสมัครขอรับทุนการศึกษา
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าว ให้กรอกข้อมูลในการสมัครในเว็บไซต์ CMU SIS (https://sis.cmu.ac.th/cmusis) พร้อมพิมพ์เอกสารและแนบหลักฐานยื่นได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
รูปเพิ่มเติม