ประชาสัมพันธ์

การประชุมไทใหญ่ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2


ประกาศ ณ วันที่ 13/07/2020 -- 15:09 น.

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ มช.
ถูกใจเพจแล้ว · 25 มิถุนายน ·

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันไทใหญ่ และ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัด “การประชุมไทใหญ่ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2” ในวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
.
การประชุมจะประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย เสวนา และนำเสนอบทความ อีกทั้งยังมีกิจกรรมชมบริบทเมืองและแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองชุมชนไทใหญ่ทาวน์บ้านผาบ่อง กาดซอกจ่า และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งอาหารค่ำ อาหารพื้นบ้านไทใหญ่ และชมการแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่
.
*** มีการจัดทำเอกสารรายงานการประชุม E-Proceeding
.
คณะผู้จัดเปิดรับบทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ความยาวไม่เกิน 250 คำ ในประเด็นหลัก 7 ประเด็น ได้แก่
- อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของชาติพันธุ์ไทใหญ่
- ขบวนการฟื้นฟูลีกโหลงในรัฐฉาน
- ความรู้ท้องถิ่นและการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19
- ฝุ่นควัน (PM 2.5) ข้ามพรมแดน
- การค้าข้ามพรมแดนแม่ฮ่องสอน รัฐฉาน และรัฐคะยา
- การเคลื่อนย้ายแรงงานไทใหญ่ในประเทศไทยและนานาชาติ
- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของไทใหญ่ในรัฐฉาน
.
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อมาได้ที่ cesd@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีค่าลงทะเบียน 500 บาท
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การนำเสนอบทความ” ได้ที่ เพจศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ มช. (https://www.facebook.com/cesdcmu.2009/) โทร 053-943599
ติดต่อสอบถามเรื่อง “การลงทะเบียน การเดินทาง และที่พัก” ได้ที่ https://www.facebook.com/taiyaimcc โทร 053-611314
รูปเพิ่มเติม