ประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ประกาศ ณ วันที่ 13/07/2020 -- 09:29 น.

รศ.ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้า "โครงการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน" นำกลุ่มนักศึกษา ทีมวิจัย และบัณฑิต/มหาบัณฑิตใหม่ ในโครงการ อว.จ้างงาน ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3 คน) ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ตัวแทนชุมชน เครือข่ายชาติพันธุ์ และหน่วยงานท้องถิ่น พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า และปาย ในระหว่างวันที่ 4-7 กรกฏาคม 2563
รูปเพิ่มเติม