ประชาสัมพันธ์,สำหรับนักศึกษา

ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประเภท ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน


ประกาศ ณ วันที่ 03/07/2020 -- 00:00 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภท ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน


รายละเอียด ตาม Link แนบ
รูปเพิ่มเติม