ประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประเภทผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย เงินยืมฉุกเฉินฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศ ณ วันที่ 02/07/2020 -- 23:56 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภท การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ขยายเวลาการชำระ)
การผ่อนผันการชำระค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย (ขยายเวลาการชำระ)
การยืมเงินยืมฉุกเฉินค่าครองชีพ และ การยืมเงินฉุกเฉินค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัย
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


รายละเอียด ตาม Link แนบ
รูปเพิ่มเติม