ประชาสัมพันธ์

โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในหัวข้อ Striving Global Citizenry Competence in VUCA World


ประกาศ ณ วันที่ 30/06/2020 -- 12:32 น.

โครงการ UMAP - COIL Joint Program 2020 โดยความร่วมมือระหว่าง Kansai University และ UMAP

โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในหัวข้อ Striving Global Citizenry Competence in VUCA World

ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2563

เงื่อนไข : นักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้ TOEFL ibt 72, IELTS 5.5, TOEIC S&W รวมกับL&R 1560 คะแนน หรือ CEFR ระดับ B2 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/

ส่งใบสมัครและเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร.053943502 ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
รูปเพิ่มเติม