กิจกรรม

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563


ประกาศ ณ วันที่ 22/06/2020 -- 11:34 น.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระบบ MS Teams

ผ่าน QR Code

และใช้ระบบ email@cmu.ac.th เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
รูปเพิ่มเติม