ประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563


ประกาศ ณ วันที่ 18/06/2020 -- 15:59 น.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะสังคมศาสตร์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
รูปเพิ่มเติม