ประชาสัมพันธ์

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป)


ประกาศ ณ วันที่ 12/06/2020 -- 12:22 น.

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการลดผลกระทบต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้การช่วยเหลือเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และค่าครองชีพ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนั้น

ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์ตระหนักถึงผลกระทบที่นักศึกษาและครอบครัวได้รับ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 62 ลงไป ที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะจะจัดสรรทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) แก่นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิ์รับการช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังรายละเอียดที่แนบ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ คณะฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ทุกคน ร่วมแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ร่วม ทางลิงค์ pop up ที่ปรากฎบนหน้าแรกของเว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม