สำหรับนักศึกษา,ความเป็นนานาชาติ,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Spring 2021 ณ niversity of Toyama ประเทศญี่ปุ่น


ประกาศ ณ วันที่ 05/06/2020 -- 15:07 น.

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Spring 2021 ณ niversity of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา จำนวนไม่เกิน 3 คน

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) หรือ 1 ปีการศึกษา (เมษายน 2564 – มีนาคม 2565)

เงื่อนไข : ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563
รูปเพิ่มเติม