ประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศ ณ วันที่ 05/06/2020 -- 14:35 น.

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ประจำปีการศึกษา 2563
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี) และชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 6 ปี)
ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.80 ขึ้นไป
3. มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน
5. ผู้รับทุนต้องพร้อมสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มายัง
งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา
ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2563
Download ใบสมัครได้ที่ลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้- 20200605-143548-00 ประกาศ.pdf

- 20200605-143548-02 เอกสารรับสมัคร.pdf


รูปเพิ่มเติม