ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสมัครรับขอทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศ ณ วันที่ 04/06/2020 -- 16:08 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสมัครรับขอทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 คณะสังคมศาสตร์ ที่ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถกรอกแบบสมัคร และแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ https://sis.cmu.ac.th/cmusis โดยเข้าระบบผ่าน CMU IT Account ระหว่างวันที่ 10-22 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้เมื่อนักศึกษากรอกเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้พิมพ์แบบสมัครและแบบคัดกรองพร้อมหลักฐานขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ชุด ในระหว่างวันที่ 10-22 มิถุนายน 2563 และจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งมายัง งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซอง "สมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัย")
หมายเหตุ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 จะได้รับ CMU IT Account ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563- 20200604-160856-00 ประกาศ มช. เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ปี 1 รหัส 63.pdf
รูปเพิ่มเติม