ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนมาสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563


ประกาศ ณ วันที่ 28/05/2020 -- 09:57 น.

"มาเป็นพลังสำคัญ สร้างสรรค์และพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านการเลือกตั้ง"

ขอเชิญชวนมาสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2563
สมัครและลงคะแนนเสียงผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ CMU-eVote
ผ่านทาง http://evote.cmu.ac.th *เริ่มตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

• สมัครรับเลือกตั้งในระบบ วันที่ 12 – 26 มิถุนายน 2563
• ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
• ตรวจสอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันที่ 3 – 10 กรกฎาคม 2563
• ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 00.01 – 16.00 น.- 20200528-095709-หลักเกณฑ์วิธีการและกำหนดการเลือกตั้งกรร.pdf

- 20200528-095709-หลักเกณฑ์วิธีการและกำหนดการเลือกตั้งกรร(1).pdf

- 20200528-095709-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการ.pdf
รูปเพิ่มเติม